tổng đại lý trong Tiếng Anh là gì?

tổng đại lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng đại lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng đại lý

    general agent