tổng chi phí trong Tiếng Anh là gì?

tổng chi phí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng chi phí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng chi phí

    total costs; general/overhead expenses; overheads

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tổng chi phí

    total cost