tổng trạng trong Tiếng Anh là gì?

tổng trạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng trạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng trạng

    overall condition

    tổng trạng của bệnh nhân vẫn không có gì thay đổi the patient's overall condition remains unchanged