tổng giá trị trong Tiếng Anh là gì?

tổng giá trị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng giá trị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng giá trị

    overall worth