tổng lược trong Tiếng Anh là gì?

tổng lược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng lược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng lược

    * dtừ

    summary, abridgment, synopsis