tổng ủy trong Tiếng Anh là gì?

tổng ủy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng ủy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tổng ủy

    commissioner