tổng duyệt trong Tiếng Anh là gì?

tổng duyệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng duyệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng duyệt

    * dtừ

    preview (of film, play etc); full-dress rehearsal