tổng luận trong Tiếng Anh là gì?

tổng luận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng luận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng luận

    * dtừ

    summing-up, recapitulation

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tổng luận

    summing-up, recapitulation