tổng đốc trong Tiếng Anh là gì?

tổng đốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tổng đốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tổng đốc

    * dtừ

    viceroy of tonkin; province chief (under french domunation)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tổng đốc

    province general