technical school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

technical school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm technical school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của technical school.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • technical school

    a school teaching mechanical and industrial arts and the applied sciences

    Synonyms: tech

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).