technical office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

technical office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm technical office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của technical office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • technical office

    * kỹ thuật

    phòng kỹ thuật

    phòng thiết kế