technical college nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

technical college nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm technical college giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của technical college.

Từ điển Anh Việt

  • technical college

    * danh từ

    trường chuyên nghiệp kỹ thuật (trường chuyên nghiệp dạy và các môn khác sau khi học sinh tốt nghiệp phổ thông)