technical drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

technical drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm technical drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của technical drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • technical drawing

    * kỹ thuật

    bản vẽ kỹ thuật