technical assistance service centre (tasc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

technical assistance service centre (tasc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm technical assistance service centre (tasc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của technical assistance service centre (tasc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • technical assistance service centre (tasc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật