swan neck screw press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan neck screw press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan neck screw press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan neck screw press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swan neck screw press

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy ép ma sát bệ chữ x

    máy ép vít bệ chữ X