swan-skin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan-skin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan-skin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan-skin.

Từ điển Anh Việt

  • swan-skin

    /'swɔnskin/

    * danh từ

    hàng flanen mịn