swan neck bend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan neck bend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan neck bend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan neck bend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swan neck bend

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khuỷu nối cổ ngỗng