swan-neck bearer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan-neck bearer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan-neck bearer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan-neck bearer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swan-neck bearer

    * kỹ thuật

    xà cân bằng

    giao thông & vận tải:

    xà con ngựa