swan-neck jib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan-neck jib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan-neck jib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan-neck jib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swan-neck jib

    * kỹ thuật

    cần cẩu dạng cổ cò