swan-neck insulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan-neck insulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan-neck insulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan-neck insulator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swan-neck insulator

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sứ cổ cò