swan-goose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan-goose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan-goose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan-goose.

Từ điển Anh Việt

  • swan-goose

    /'swɔngu:s/

    * danh từ

    (động vật học) ngỗng cao cổ (Trung quốc)