swankiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swankiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swankiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swankiness.

Từ điển Anh Việt

  • swankiness

    /'swæɳkinis/

    * danh từ

    tính trưng diện; sự phô trương, sự khoe khoang