swan neck fly press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan neck fly press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan neck fly press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan neck fly press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swan neck fly press

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy ép ma sát bệ chữ x

    máy ép vít bệ chữ X