security pound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

security pound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm security pound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của security pound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • security pound

    * kinh tế

    chứng khoán bảng Anh