security helmet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

security helmet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm security helmet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của security helmet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • security helmet

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mũ bảo hộ lao động