security policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

security policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm security policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của security policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • security policy

    * kỹ thuật

    chính sách an ninh

    chính sách an toàn