security kernel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

security kernel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm security kernel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của security kernel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • security kernel

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhân an toàn