security number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

security number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm security number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của security number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • security number

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số hiệu an toàn