security feature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

security feature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm security feature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của security feature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • security feature

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đặc điểm an toàn