security glazing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

security glazing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm security glazing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của security glazing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • security glazing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lắp kính an toàn