security key lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

security key lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm security key lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của security key lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • security key lock

    * kỹ thuật

    khóa an toàn