security interest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

security interest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm security interest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của security interest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • security interest

    * kinh tế

    quyền lợi an toàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • security interest

    any interest in a property that secures the payment of an obligation