search and rescue (sar) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search and rescue (sar) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search and rescue (sar) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search and rescue (sar).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • search and rescue (sar)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tìm kiếm và cứu nạn