screen symbol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screen symbol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screen symbol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen symbol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screen symbol

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biểu tượng màn hình

    ký hiệu màn hình