screen memory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screen memory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screen memory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen memory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screen memory

    * kỹ thuật

    bộ nhớ màn hình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • screen memory

    an imagined memory of a childhood experience; hides another memory of distressing significance