screen effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screen effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screen effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screen effect

    * kỹ thuật

    hiệu ứng chắn