schedule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schedule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schedule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schedule.

Từ điển Anh Việt

 • schedule

  /'ʃedju:/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bản danh mục, bảng liệt kê; bản phụ lục

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bảng giờ giấc, biểu thời gian

  schedule time: thì giờ đã định trong bảng giờ giấc

  on schedule: đúng ngày giờ đã định

  thời hạn

  three days ahead of schedule: trước thời hạn ba ngày

  to be hebind schedule: chậm so với thời hạn, không đúng thời hạn

  * ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kèm danh mục (vào một tư liệu...); thêm phụ lục (vào một tài liệu...)

  ghi thành bảng giờ giấc, dự định vào bảng giờ giấc

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) dự định làm (cái gì) vào ngày giờ đã định

 • schedule

  thời khoa biểu, chương trình

  design s. (máy tính) bản tính

  employment s. sơ đồ làm việc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • schedule

  * kinh tế

  bản kế hoạch

  bản kiểm kê

  bảng chi tiết

  bảng danh mục

  bảng giá

  bảng giờ (tàu, xe...)

  bảng giờ giấc

  bảng kê (hàng hóa)

  bảng khai thuế thu nhập

  bảng liệt kê

  bảng phụ lục

  bảng tổng kết tài sản thanh lý (trong một vụ phá sản)

  biểu giá mục

  biểu giá mục (mẫu in)

  biểu thời gian (công tác...)

  biểu tiến độ

  chương trình

  danh mục

  danh mục chương trình

  danh sách

  ghi vào bảng

  làm mục lục, bảng kê

  lập

  lập chương trình (ngày giờ làm việc gì)

  lập lịch trình

  lập thời khóa biểu

  lịch

  mục lục

  phụ lục (kèm thêm)

  sắp đặt

  tập giấy tờ làm việc

  thêm phụ lục (vào bảng tổng kết tài sản)

  thêm phụ lục (vào bảng tổng kết tài sản...)

  tờ khai thu nhập

  tờ khai thu nhập (trong một vụ phá sản)

  * kỹ thuật

  bảng giờ tàu

  biểu đồ thi công

  kế hoạch

  lập kế hoạch

  lập lịch biểu

  lịch biểu

  lịch trình

  sơ đồ

  cơ khí & công trình:

  biểu thời gian

  danh mục bản kê

  đồ thị chuyển động

  giao thông & vận tải:

  lập lịch tàu chạy

  lập lịch trình

  toán & tin:

  thời biểu

  điện:

  thời gian biểu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • schedule

  an ordered list of times at which things are planned to occur

  plan for an activity or event

  I've scheduled a concert next week

  make a schedule; plan the time and place for events

  I scheduled an exam for this afternoon

  Similar:

  agenda: a temporally organized plan for matters to be attended to

  Synonyms: docket