scheduled fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scheduled fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scheduled fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scheduled fire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scheduled fire

    prearranged fire delivered at a predetermined time

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).