scheduled service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scheduled service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scheduled service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scheduled service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scheduled service

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự phục vụ định kỳ