schedule of freight rates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schedule of freight rates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schedule of freight rates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schedule of freight rates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • schedule of freight rates

    * kinh tế

    bảng liệt kê vận phí, suất cước