schedule to a contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schedule to a contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schedule to a contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schedule to a contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • schedule to a contract

    * kinh tế

    phụ kiện hợp đồng