sap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sap.

Từ điển Anh Việt

 • sap

  /sæp/

  * danh từ

  nhựa cây

  nhựa sống

  the sap of youth: nhựa sống của thanh niên

  (thực vật học) gỗ dác

  * ngoại động từ

  làm cho hết nhựa

  làm mất hết (sinh lực), làm cạn (sức lực); làm nhụt (nhuệ khí); làm mất hết (lòng tin)

  * danh từ

  (quân sự) hầm, hào (đánh lấn)

  (nghĩa bóng) sự phá hoại (niềm tin, quyết tâm...)

  * ngoại động từ

  (quân sự) đào hầm, đào hào (để đánh lấn)

  phá, phá hoại, phá ngầm huỷ hoại

  science is sapping old beliefs: khoa học đang phá những niềm tin cũ kỹ

  * nội động từ

  (quân sự) đào hầm hào

  đánh lấn vào bằng hầm hào, tiến gần vị trí địch bằng đường hào

  * danh từ

  sự siêng năng, người cần cù

  công việc vất vả, công việc mệt nhọc

  (từ lóng) người khờ dại, người khù khờ

  * nội động từ

  (từ lóng) học gạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sap

  a watery solution of sugars, salts, and minerals that circulates through the vascular system of a plant

  excavate the earth beneath

  Similar:

  fool: a person who lacks good judgment

  Synonyms: saphead, muggins, tomfool

  blackjack: a piece of metal covered by leather with a flexible handle; used for hitting people

  Synonyms: cosh

  run down: deplete

  exhaust one's savings

  We quickly played out our strength

  Synonyms: exhaust, play out, tire