saprozoic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saprozoic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saprozoic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saprozoic.

Từ điển Anh Việt

  • saprozoic

    * tính từ

    thuộc động vật hoại sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saprozoic

    Similar:

    saprophagous: (of certain animals) feeding on dead or decaying animal matter