sales realization method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales realization method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales realization method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales realization method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales realization method

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    phương pháp giá trị buôn bán