sales program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales program

    * kinh tế

    kế hoạch bán hàng