sales manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales manager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sales manager

  * kinh tế

  giám đốc bán hàng

  giám đốc kinh doanh

  giám đốc tiêu thụ

  người phụ trách việc tiêu thụ sản phẩm

  trưởng phòng kinh tiêu

  trưởng phòng mãi vụ

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  giám đốc kinh doanh