sales feature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales feature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales feature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales feature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales feature

    * kinh tế

    đặc điểm tiêu thụ