sales contest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales contest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales contest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales contest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales contest

    * kinh tế

    cuộc cạnh tranh, cuộc thi đua bán hàng