personal property nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personal property nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personal property giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personal property.

Từ điển Anh Việt

 • personal property

  * danh từ

  tài sản riêng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • personal property

  * kinh tế

  động sản

  tài sản cá nhân

  tài sản riêng

  tài vật cá nhân

  việc riêng (của cá nhân)

  * kỹ thuật

  động sản

Từ điển Anh Anh - Wordnet