personalist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personalist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personalist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personalist.

Từ điển Anh Việt

  • personalist

    * danh từ

    người theo thuyết nhân cách

    * tính từ

    thuộc thuyết nhân cách